Zavolejte nám
+420 585 205 660
Školní prodejna květin
+420 778 709 605

Fulltextové vyhledávání

Přijímací řízení

Ke vzdělávání jsou přijímáni žáci, kteří splnili povinnou školní docházku a kteří v přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (vizte Kritéria přijímání v odkazu níže). Přihlášky podávají uchazeči přímo na ředitelství SŠZZ do 1. března příslušného školního roku (v případě oboru s talentovou zkouškou - Umělecký kovář a zámečník, pasíř - už do 30. listopadu). Počet uchazečů o vzdělávání v posledních letech odpovídá kapacitě školy.

Podmínky pro přijetí do nástavbového oboru 64-61-L/51 Podnikání (denní i dálková forma) zahrnují absolvování tříletého učebního oboru (písmeno H v kódu oboru). Termín podání přihlášek (tiskopis pro nástavbové studium) s ověřenými  kopiemi (ověření je možno provést po předložení originálů rovnou na ředitelství školy) výučního listu a výročních vysvědčení (viz vysvětlivka 5 na druhé straně přihlášky) je rovněž 1. března. Žáci, kteří ukončí tříletý obor v tomto školním roce, doručí výuční list dodatečně ihned po vykonání závěrečné zkoušky.

Po obdržení přihlášky obdržíte vyrozumění o zahájení přijímacího řízení. V případě oboru se stanovenými přijímacími zkouškami je termín a průběh stanoven platnou legislativou, zejména zákonem č.561/2004(školský zákon), a vyhláškou MŠMT č.353/2016 Sb. (o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání). Jednotné přijímací zkoušky (státní) z českého jazyka a matematiky, povinné pro obory s maturitní zkouškou, se konají zpravidla v půlce dubna. Pokud jsou vypsány pro některý obor školní přijímací zkoušky (opět vizte odkaz Kritéria přijímání), konají se v poslední dekádě dubna s výjimkou talentových zkoušek oboru Umělecký kovář, ty jsou již počátkem ledna. V tom případě je součástí vyrozumění i pozvánka ke zkouškám.

Přestože kladné rozhodnutí o přijetí již nejsme povinni zasílat písemnou formou (stačí zveřejnění přístupné ve škole a vzdáleným přístupem - internet), zasíláme tato rozhodnutí obyčejnou poštou. Případné rozhodnutí o nepřijetí pak obdržíte vždy v listinné podobě s poučením o odvolání doporučenou poštou na adresu uvedenou na přihlášce. Vzhledem k tomu, že se snažíme vydat výsledky přijímacího řízení co nejdříve, prosíme uchazeče, aby v případě, že chtějí využít svého práva seznámit se s podklady pro rozhodnutí a vyjádřit se k nim ještě před jeho vydáním (§ 36 odst.3 zákona č. 500/2004 -správní řád), si včas domluvili návštěvu ve spisovně na tel.čísle 585205660.

Posledním legislativním úkonem ze strany uchazeče je pak odevzdání zápisového lístku. Ten je třeba odevzdat do 10 pracovních dnů po oznámení rozhodnutí. V opačném případě zanikají právní účinky vydaného rozhodnutí. Pokud si nejste jisti, jak zápisový lístek získat a kdy je konkrétní lhůta pro odevzdání, kontaktujte opět sekretariát školy.  

Kritéria přijímání pro školní rok 2019/20

Dotazník pro přijímací řízení oboru Jezdec a chovatel koní

Důležité upozornění - ve všech oborech vyučujeme pouze anglický jazyk.

Zde je odkaz na stránky MŠMT s formuláři přihlášek  -  Každá přihláška je oboustranná = 2 listy v Excelu

Formuláře přihlášek ke studiu na SŠZZ Olomouc >>